Denna artikel är kopierad från bloggen Israel i Sverige.

Av Gary Fitleberg, politisk analytiker som specialiserar sig på Internationella Relationer med betoning på Mellanöstern.

IsraelInsider, 16 december 2003

[Engelskt original under den svenska översättningen]

I ett offentligt tal på Whitehillkapellet förklarade president George W. Bush att palestinaaraberna förtjänar ett bättre ledarskap. Bush uppmanade dessa att arbeta för demokratin som ett sätt att få fred med Israel. ”Fred kan inte kan uppnås av palestinska ledare som skrämmer oppositionen, som tolererar och drar nytta av korruption och bibehåller sin anknytning till terroristgrupper. Dessa är de metoder från den gamla eliten, som gång på gång har lagts till egna intressen framför de intresse de anser sig tjäna,” anger president Bush.

Bush summariserar, ”Palestinaaraberna förtjänar bättre än det långa lidandet de har upplevt. De förtjänar en verklig ledare som kan skapa och styra en palestinsk stat.”

Hade palestinierna det bättre under israelisk jurisdiktion eller Palestinian Authority (PA)? De arabiska palestinierna förtjänar ekonomiskt välstånd, arbetstillfällen, pedagogisk utveckling, en högre levnadsstandard, pressfrihet, politiska och medborgerliga friheter.

Låt oss nu jämföra den så kallade palestinska ekonomin, levnadsstandarden, och rättigheterna i områdena under israelisk jurisdiktion med den under PA/PLOs jurisdiktion. Studera balansräkningen.

Under den israeliska kontrollen, 1967-1993

Ekonomiskt välstånd. Israeliska investeringar i palestinska företag, industri och infrastruktur hjälpte PA:s BNP växa 13% årligen mellan 1967 och 1980, inkomsten per capita ökade tiofaldigt, arbetslösheten minskade från 40% till under 5%.

Sysselsättningsmöjligheter. Utom under terroristuppror sysselsätter Israel omkring 120.000 arabiska palestinier från de forntida bibliska och moderna omtvistade territorierna. Deras inkomster svarade för 43% av den totala inkomsten för palestinaaraberna i Judéen/Samarien.

Pedagogiskt utvecklingsarbete. Israel byggde sex universitet och 20 gymnasier för palestinaaraberna. Analfabetismen sjönk från 50% till 30% mellan 1967 och 1980. Levnadsstandarden sköt i höjden. Hälsovinster: Israel byggde 166 kliniker, försåg dem med universell livförsäkring och medicinska program för palestinaaraberna. Dödligheten sjönk med två tredjedelar från 1970 till 1990, och Israel byggde sjukhus och skolor. Israel utökade även vatten, avlopp, och elektriska system.

Tryckfriheten. Denna grundläggande rättighet förlängdes även för tryck med anti-Israeliska åsikter. Övriga civila och politiska friheter. Föreningsfrihet, fackföreningar, medborgarorganisationer och oppositionspartier tilläts. Rösträtten utvidgades till fattigare klasser och till kvinnor för lokala val för första gången i den arabiska palestinska historien.

Under PA:s styre, 1993-2000

Ekonomisk stagnation. Mellan 1992 och 1996 sjönk inkomsten per capita 35% i Gaza. Arbetslösheten ökade till över 20% i Gaza och för områdena i Judéen och Samarien.

Hinder för arbetskraft. De andra araberna uteslöt avsiktligt deras bröder och kusiner som kallar sig palestinier under rekrytering till jobb, och importerar asiater och andra arabiska medborgare i stället. Kuwait har förnekat medborgarskap och utvisas alla 300.000 av sina så kallade palestinier som bodde där, efter Gulfkriget.

Otillräcklig utbildning. Skolorna är stängda under uppror för att bussa studenter till demonstrationerna. Elementarskolor, gymnasier, och universitetsstudenter utbildas i dem senaste taktiken av terror baserad på den vansinniga statliga hatpropagandan mot israeler och judar. Denna helt felaktiga utbildningen främjas också i läger och religiösa institutioner.

Korruption och vanskötsel. Under 1997 “försvann” 40% av PA/ PLO:s budget och rapporterades ”försvunna” eftersom dess ledare har dragit personlig nytta av pengar för den humanitära hjälpen.

Kontroll av media. Den palestinska myndigheten/PLO, har ända sedan starten haft total kontroll över media. Ingen demokrati har kontroll över media. PA / PLO har arresterat journalister, stängt media och använt dessa media för att främja hat och terrorism – speciellt självmordsattacker. Ett klimat av rädsla och självcensur finns.

Auktoritärt styre. Här är några exempel: Begränsningar av föreningar, hotelser och även riktade mord på oppositionsledare, godtyckliga gripanden och kvarhållanden, tortyr och orättvisa rättegångar, särskilt i de nya statssäkerhetsdomstolarna, som enligt Amnesty International flagrant bryter mot rättvisa normer för rättegång i enlighet vedertagen rättspraxis och normer.

Det är inte allt. Låt oss betrakta en annan viktig ekonomisk verklighet.

Mellan 1994-2000 bidrog EU med 1,5 miljarder dollar till den palestinska myndigheten, USA utlovade 500 miljoner dollar. Israel tilldelade $ 90.000.000 mellan 1993-1999. Israel underlättar också investeringar i den arabiska palestinska privata sektorn och har beviljat 2,522 stipendier till palestinaaraber för yrkesutbildning mellan 1995-1999.

Låt oss få fakta direkt …

Israel vill inte styra palestinaaraberna. De har försökt flera gånger att förhandla fram en realistisk lösning som erkänner palestinaarabernas rätt till självbestämmande. Under tiden har Israel försökt att hjälpa dem.

Palestinaraberna förtjänar bättre. Palestinaaraberna förtjänar ekonomiskt välstånd, arbetstillfällen, pedagogisk utveckling, en högre levnadsstandard, pressfrihet, politiska och medborgerliga friheter.

Är palestinaaraberna bättre under jurisdiktion av israelerna eller den palestinska myndigheten/PLO? Du får döma själv.


http://www.israelnn.com/print.php3?what=article&id=5136 [fungerar visst inte längre, jag hittade en kopia på http://www.likud.nl/press308.html]

Palestinians Deserve Better

by Gary Fitleberg
May 19, 2005

In a public address at the Whitehill Chapel, President George W. Bush declared that Arab Palestinians deserve better leadership. Bush called for Palestinians to strive for democracy as a way to peace with Israel.

”Peace will not be achieved by Palestinian rulers who intimidate the opposition, who tolerate and profit from corruption and maintain their ties to terrorist groups. These are the methods of old elites, who time and again have put their own self-interest above the interest they claim to serve,” President Bush stated.

Bush concluded, ”The long suffering Palestinian people deserve better. They deserve the true leaders capable of creating and governing a Palestinian state.”

Are the Palestinians better off under Israeli jurisdiction or the PalestinianAuthority/Palestine Liberation Organization (PA/PLO) jurisdiction? Arab Palestinians deserve economic prosperity, employment opportunities, educational development, a higher standard of living, freedom of the press, and political and civil freedoms.

Let us now compare the so-called Palestinian economy, standards of living, and rights in the territories during the period of Israeli jurisdiction with that of the PA/PLO jurisdiction. Consider the balance sheet.

Under Israeli Jurisdiction, 1967-93

Economic prosperity. Israeli investment in Palestinian business, industry, and infrastructure helped the PA GNP grow 13% annually between 1967 and 1980; per capita income grew tenfold; unemployment dropped from 40% to below 5%.

Employment opportunities. Except during terrorist upsurges, Israel employs about 120,000 Arab Palestinians from the ancient biblical and modern disputed territories. Their earnings accounted for 43% of the territories’ of Judea and Samaria (wrongly called the West Bank) overall income.

Educational development. Israel built six universities and 20 community colleges for the Arab Palestinians. Illiteracy dropped from 50% to 30% between 1967 and 1980. Standards of living soared. Health gains: Israel built 166 clinics, provided universal life insurance and medical programs for Arab Palestinians. The mortality (and morality) rate plummeted by two-thirds. Between 1970 and 1990, Israel built hospitals and schools. Israel also expanded water, sewage, and electric systems.

Freedom of the Press. This basic right was extended even for press with anti-Israel opinions. Other civil and political freedoms. Freedom of association, trade unions, civic organizations and opposition parties permitted. Voting rights extended to poorer classes and to women for local elections for the first time in the Arab Palestinian history.

Under Arab Palestinian Jurisdiction, 1993-2000

Economic stagnation. From 1992 to 1996, per capita income dropped 35% in Gaza. Unemployment increased to over 20% in Gaza and the ancient biblical and modern disputed territories of Judea & Samaria (wrongly called West Bank ).

Employment roadblocks. Arabs intentionally exclude their brethren and cousins who call themselves Palestinians during job recruitment efforts, importing Asians and other Arab nationals instead. Kuwait has denied citizenship to and expelled all 300,000 of its so-called Palestinian residents after the Gulf War.

Inadequate education. Schools are closed during uprisings to bus students to the demonstrations. Elementary, high school, and university students are trained in the latest tactics of terror based upon wrongful hatred of Israelis and Jews. This improper education is also promoted in camps and religious institutions.

Corruption and mismanagement. In 1997, 40% of the PA/PLO budget ”disappeared” and was reported ”missing” although its leadership has profited personally from the humanitarian aid money.

Control of the media. The Palestinian Authority/Palestine Liberation Organization, ever since its inception, has complete control over the media. No democracy has control over the media. A few PA/PLO activities include arrests of journalists, closure of media outlets, and using the media to promote hatred and terrorism–especially homicide bombing attacks. A climate of fear and self-censorship exists.

Authoritarian government. Here are a few examples: Restrictions on association; intimidation and even ”targeted” assassination of opposition leaders; arbitrary arrests and detentions; torture and unfair trials, especially in the new State Security Courts, which according to Amnesty International ”flagrantly” violate ”fair trial standards” according to accepted jurisprudence standards.

That’s not all. Let’s consider another important economic reality.

Between 1994-2000, the European Union contributed $1.5 billion to the Palestinian Authority; the U.S. pledged $500 million. Israel allocated $90 million between 1993-1999. Israel also facilitated investments in the Arab Palestinian private sector and granted 2, 522 fellowships to Arab Palestinians for professional training between 1995-1999.

Let’s get the factual record straight…

Israel does not want to govern the Arab Palestinians. It has tried repeatedly to negotiate a realistic solution that recognizes the Arab Palestinians’ right to self-determination. In the interim, Israel has tried to help them.

The Arab Palestinians deserve better. The Arab Palestinians deserve economic prosperity, employment opportunities, educational development, a higher standard of living, freedom of the press, and political and civil freedoms.

Are the Arab Palestinians better off under the jurisdiction of the Israelis or the Palestinian Authority/Palestine Liberation Organization? You be the Judge!

DN 1 DN 2 DN 3 DN 4 DN 5 DN 6 DN 7 DN 8 DN 9 DN 10 DN 11 DN 12 SvD 1 SvD 2 SvD 3 SvD 4 SvD 5 SvD 6 SvD 7 SvD 8 SvD 9 D 1 D 2 D 3 Svt 1 Svt 2 Svt 3 Svt 4 Svt 5 Svt 6 HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5 HD 6  HD 7 HD 8 HD 9 HD 10 HD 11 HD 12 HD 13 HD 14 HD 15 GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7